Prekių grąžinimo sąlygos

Prekių grąžinimo sąlygos (ištrauka iš prekių pirkimo – pardavimo taisyklių)

11. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, šių taisyklių ir kitose  Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

11.2. Reikalavimai dėl prekių kokybės trūkumų, atsiradusių dėl gamintojo kaltės, gali būti reiškiami, jei šie trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Kai sutartyje nustatytas trumpesnis nei dveji metai daikto kokybės garantijos terminas ir daikto trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas.

11.3. Pretenzijos dėl mechaninių pažeidimų (įbrėžimų, įlenkimų, nudilimo, apmušalo sutepimo, trūkstamų detalių ir pan.) priimamos tik tuomet, jei yra pateikiamos per 3 (tris) darbo dienas nuo prekės įteikimo Pirkėjui. Per tą laikotarpį Pirkėjas privalo išpakuoti prekę, išvynioti ir nuimti apsaugančius prekę elementus, siekiant įsitikinti ar nėra mechaninių pažeidimų. Aptikus tokius pažeidimus, Pirkėjas turi juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti Pardavėjui nuotraukas elektroniniu paštu, nurodytu Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“. Kartu su nuotraukomis Pirkėjas išsiunčia Pardavėjui ir mechaninių pažeidimų aprašymą bei pretenzijos prašymą. Jei prekės trūkumas pastebėtas prekės perdavimo – priėmimo metu, Pirkėjas turi užpildyti prekės pažeidimo/neatitikimų aktą, dalyvaujant siuntos tarnybos darbuotojui. Šis dokumentas turi būti perduotas Pardavėjui kartu su pretenzijos prašymu. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekės mechaninių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

11.4. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

11.4.1. kad netinkamos kokybės prekė būtų pakeista tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.4.2. kad būtų atitinkamai sumažinta prekės pirkimo kaina;

11.4.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.4.4. grąžinti už prekę sumokėtus pinigus ir atsisakyti Sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

11.5. Norėdamas pasinaudoti šių taisyklių 11.4. punkte aprašyta teise, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 11.4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą – pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

11.6. Jeigu Pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti Pirkėjo nurodyti šių taisyklių 11.4 punkto reikalavimai tik Pardavėjui sutikus.

11.7. Pretenzijos dėl prekių kokybės trūkumų pateikiamos Pardavėjo prekybos vietoje adresu: Kalvarijų g. 125, Vilnius, PC „Baldų rojus“, 3 aukštas, UAB „Vamako“ darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 valandos. Tuo pačiu adresu pristatomos ir pačios prekės, dėl kurių pateikiama pretenzija. Pardavėjui sutikus, prekių kokybė gali būti įvertinama ir Pirkėjo namuose.

11.8. Pardavėjas prekės trūkumus turi pašalinti per protingą terminą. Šis terminas priklauso nuo daikto pobūdžio, taisytinų trūkumų sudėtingumo ir kitų aplinkybių, kurios kiekvienu atveju yra individualios.

11.9. Jeigu prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo, priežiūros ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

12. KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

12.1. Kokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, šių taisyklių ir kitose  Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

12.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties (grąžinti kokybišką prekę), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto pristatymo dienos.

12.3. Nurodyta 12.2. punkte teise gali pasinaudoti tik vartotojas – fizinis asmuo, sudarantis pirkimo – pardavimo sutartį (perkantis prekę) su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti).

12.4. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti 12.2. punkte nurodyta teise atsisakyti Sutarties, jeigu Sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo specialius nurodymus (šios prekės nėra iš anksto pagamintos ir yra gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą) arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.

12.5. Kokybiškų surinktų arba bandytų rinkti baldų grąžinti negalima. Nurodyta 12.2. punkte teise Pirkėjas gali pasinaudoti jei prekė (prekės dalys) nebuvo pradėtos rinkti.

12.6. Kiekvienai prekei taikomos grąžinimo sąlygos aprašytos Internetinės parduotuvės kiekvienos prekės puslapio skyriuje „Grąžinimas“.

12.7. Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.7.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

12.7.2. prekė turi būti Pirkėjo nenaudota, nesugadinta, nesurinktą, nepradėta rinkti;

12.7.3. prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakeitimai. Kai kyla ginčas dėl daikto išvaizdos, gali būti skiriama ekspertizė. Jos išlaidas apmoka kaltoji šalis;

12.7.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.7.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo atskirai išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris pateikiamas Pirkėjui kartu su preke;

12.7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.8. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti pats adresu: Prekybos centras „Baldų Rojus“ Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 valandos arba atsiųsti naudojantis savo pasirinktos siuntos tarnybos paslaugomis.

12.9. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Sutartį. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.

12.10. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

12.11. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

12.12. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

12.13. Jei Pirkėjas nori atsisakyti Sutarties (grąžinti kokybišką prekę), remiantis 12.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.